top of page

Generellt om IFS-terapi

Vad är IFS-terapi?

IFS-terapi är en psykoterapeutisk modell som fokuserar på det inre systemet av subpersonligheter eller "delar" inom varje individ. Den syftar till att främja läkning genom att främja en bättre förståelse för dessa delar och hur de och ens själv ("Self") interagerar inom ens inre system - eller sin inre familj, vilket leder till större självmedvetenhet, emotionell läkning och förbättrad mental hälsa.

Hur skiljer sig IFS-terapi från andra former av psykoterapi?

IFS-terapi skiljer sig i sitt fokus på sinnet som mångfaldigt, med psyket sett som bestående av distinkta delar, varje del med sina egna perspektiv, intressen, uppgifter och minnen. Den betonar förståelse och harmonisering av dessa delar genom självledarskap, snarare än att enbart fokusera på symptomlindring eller beteendeförändring som vissa andra terapier kan göra.

Vad är de 6 stegen i IFS terapi?
IFS-processen innefattar 6 steg:
 
  1. Hitta delarna: Det första steget handlar om att identifiera de olika delarna inom en individ. Detta inkluderar både de delar som tar över (managers och firefighters) och de utsatta delarna (exiles).
  2. Förbindelse och separation: I detta steg skapar terapeuten och klienten en förbindelse till de olika delarna. Klienten lär sig att skilja mellan Self och de olika delarna.
  3. Förhållningssätt med nyfikenhet: När du som klient har identifierat en av dina delar, uppmuntras du att närma dig den med nyfikenhet istället för dömande eller rädsla. Detta hjälper till att förstå delens positiva avsikter.
  4. Få tillstånd: Innan man arbetar med en särskild del, är det viktigt att få tillstånd från alla berörda delar. Detta säkerställer att processen fortskrider smidigt utan att skapa interna konflikter.
  5. Arbeta med delarna: När tillstånd har erhållits, arbetar klienten med de specifika delarna för att förstå deras rädslor, övertygelser och avsikter. Detta kan innebära att man arbetar med trauma eller andra känslomässiga sår.
  6. Omskapa relationen: Det sista steget fokuserar på att omforma relationen mellan Self och de olika delarna. Målet är att de ska kunna arbeta tillsammans harmoniskt under ledning av Self, vilket leder till ökad inre balans och helhet.

Dessa steg används för att hjälpa individer att uppnå självledarskap, där Self har en klarare och mer centrerad roll i individens inre system.
Vad syftar termen "delar" på i IFS-terapi?

I IFS-terapi refererar "delar" till de olika subpersonligheterna eller aspekterna av självet ("Self") som har distinkta roller, perspektiv och känslor. Dessa delar kan vara skyddsmekanismer (protectors) som har utvecklats över tid som svar på dina livserfarenheter.

Vad är självledarskap i sammanhanget av IFS-terapi?

Självledarskap i IFS-terapi refererar till förmågan hos din kärna - självet ("Self") att leda och harmonisera det interna systemet av delar. Det innebär att vägleda dessa delar med förtroende, medkänsla och nyfikenhet, vilket leder till ett mer sammanhängande och balanserat intern tillstånd.

Vilken roll spelar beskyddare eller "protectors" i IFS-terapi?

Protectors eller beskyddare i IFS-terapi är delar som tjänar till att försvara individen från upplevda hot och smärta. De manifesterar sig ofta som "copingmekanismer" eller försvarsbeteenden. IFS-terapi arbetar för att förstå och omvandla dessa beskyddare, vilket tillåter helande och tillväxt.

Hur hanteras konflikt mellan delar i IFS-terapi?

Konflikt mellan delar hanteras i IFS-terapi genom att främja förståelse, empati och kommunikation bland de delar som står i konflikt med varandra. Självet eller "Self" behöver agera som en medkännande ledare för att vägleda helande-processen.

Hur jämför sig IFS-terapi med kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Medan både IFS-terapi och KBT syftar till att förbättra mental hälsa fokuserar IFS på det interna systemet av delar och deras relationer, och främjar intern harmoni och självledarskap. KBT å andra sidan fokuserar på att ändra negativa tankemönster och beteenden. Båda har unika styrkor och kan komplettera varandra.

Finns det någon forskning som stöder effektiviteten av IFS-terapi?

Ja, det finns växande forskning som stöder effektiviteten av IFS-terapi för behandling av olika psykiska problem, förbättring av emotionell reglering och främjande av personlig tillväxt. Studier har visat positiva resultat i behandlingen av trauma, ångest, depression och relationsproblem, bland annat.

Terapin & processen

Hur ser en normal session ut?

Alla sessioner är unika och olika. Men en vanlig session går till så att vi landar i lugn tillsammans. Därefter leder jag dig in i det som känns viktigt just nu. Sådant som du upplever, sådant som påverkar dig nu. I detta börjar vi söka dina delar, och förstå vilka uppgifter de har. Vi ser alltid till att landa långsamt och mjukt efter en session.

Kommer vi att prata om familj och historiska händelser i mitt liv?

Alla dina erfarenheter i ditt liv har format dig och skapat ditt Self och dina delar. För att förstå och kunna se dina delar kan det innebära att vi pratar om situationer som du upplevt i hela ditt liv.

Även om IFS-terapi främst fokuserar på den interna "familjen" av delar, kan förståelse för din externa familjehistoria eller bakgrund vara hjälpsamt för att identifiera mönster och teman som påverkar det interna systemet. Det är dock inte huvudfokus för terapin.

Vad händer om jag känner mig obekväm med att prata om mina känslor?
IFS-terapi respekterar och adresserar känslor av obehag eller ovilja att diskutera personliga upplevelser genom att arbeta med skyddande delar som kan orsaka dessa känslor. Den syftar till att skapa en säker och stödjande miljö för alla delar att uttrycka sig i sin egen takt.
Vad är processen att lära känna mina delar i IFS-terapi?

Processen innebär guidad utforskning och dialog med olika delar, underlättad av terapeuten. Genom denna process lär sig individer om rollerna, intentionerna och känslorna hos sina delar, vilket leder till större självförståelse och harmoni.

Vad kan jag förvänta mig i min första IFS-terapisession?

I den första IFS-terapisessionen kan du förvänta dig en introduktion till IFS-modellen, en utforskning av dina mål för terapin och möjligen ett inledande samtal med några av dina delar, vägledd av terapeuten på ett säkert och stödjande sätt.

Vad IFS-terapi kan göra

Vilka typer av problem kan IFS-terapi hjälpa till med?

IFS-terapi kan hjälpa till med ett brett spektrum av psykiska problem, inklusive trauma, missbruk, depression, ångest, fobier, beroende, tvångs-beteenden, stämningsstörningar och relationsproblem. Den är också effektiv för att förbättra emotionell reglering, självmedvetenhet och problemlösningsfärdigheter.

Hur fungerar IFS-terapi med ångest och fobier?

IFS-terapi tar itu med ångest och fobier genom att identifiera och arbeta med de delar som bär på ångestkänslor eller fobi, förstå deras skyddande avsikter och hjälpa dem att slappna av och lita på självets ledarskap.

Kan IFS-terapi hjälpa till med beroende och tvångsbeteenden?
Ja, IFS-terapi kan hjälpa till med beroende och tvångsbeteenden genom att identifiera de delar som är involverade i dessa beteenden och förstå deras skyddande roller (protectors). Genom förhandling och läkning av dessa delar kan individer hitta hälsosammare sätt att möta sina behov och lösa de underliggande problemen.
Hur närmar sig IFS-terapi trauma och övergrepp?

IFS-terapi närmar sig trauma och övergrepp genom att identifiera och arbeta med delar som har skadats eller traumatiserats, och erbjuder dem helande och transformation. Det ger ett säkert utrymme för dessa delar att uttrycka sina upplevelser och känslor, vilket främjar integration och läkning.

Kan IFS-terapi behandla depression?

Ja. IFS-terapi används i hög omfattning för att bearbeta och läka depression. Så länge individen kan hantera terapisituationen kan IFS-terapi hjälpa. Genom att hjälpa individer att förstå de delar som bidrar till deras situation och arbeta mot större intern harmoni och emotionell stabilitet kan IFS hjälpa individer i depression.

Kan IFS-terapi förbättra mina problemlösningsfärdigheter?

Ja, genom att främja självmedvetenhet och emotionell reglering kan IFS-terapi förbättra problemlösningsfärdigheter. Att förstå den interna dynamiken mellan olika delar möjliggör ett mer integrerat och effektivt beslutsfattande.

Kan IFS-terapi användas för att ta itu med relationsproblem?

Ja, absolut! Parterapi genom IFS-metoden kan vara särskilt effektivt för att hantera relationsproblem. En särskild metod som heter IFIO som baseras på IFS kan hjälpa par genom att hjälpa individerna att förstå och reglera sina känslor genom att förstå sina delar, vilket leder till hälsosammare interaktions- och kommunikationsmönster med partners.

Hur hjälper IFS-terapi med emotionell reglering?

IFS-terapi hjälper till med emotionell reglering genom att främja självledarskap, vilket möjliggör för individer att förstå, sympatisera med och effektivt lära sig att leva med och hantera sina delar. Detta interna ledarskap främjar balans och harmoni bland delarna, vilket leder till förbättrad emotionell reglering.

Kan IFS-terapi hjälpa mig även om jag inte har psykiska problem?

Ja, IFS-terapi kan vara fördelaktigt för individer utan allvarliga psykiska problem, eftersom det främjar självmedvetenhet, emotionell intelligens och personlig tillväxt, vilket är värdefullt för alla som ser att förbättra sitt emotionella välbefinnande och livstillfredsställelse.

I alla relationer med andra människor kommer du att reagera på olika sätt - och mycket av dina reaktioner drivs av dina inre delar. Genom att förstå dessa bättre kommer du att bli bättre på att utveckla dig genom självledarskap.

Hur kan IFS-terapi påverka mitt professionella liv och ledarskap?

IFS-terapi kan positivt påverka det professionella livet och ledarskapsfärdigheter genom att förbättra självmedvetenhet, emotionell reglering och kommunikationsfärdigheter. Den främjar en ledarstil som är självsäker, medkännande och effektiv, både internt och i externa interaktioner.

Vad gör IFS-terapi effektivt i behandlingen av kroppsbildsstörningar?

IFS-terapi är effektivt i behandlingen av kroppsbildsstörningar genom att ta itu med de delar som håller negativa övertygelser om kroppen, erbjuda dem medkänsla, förståelse och ett nytt perspektiv, vilket leder till en mer positiv och accepterande relation med kroppen.

Kan IFS-terapi hjälpa till med personlig tillväxt och emotionell intelligens?

Ja, IFS-terapi främjar personlig tillväxt och emotionell intelligens genom att uppmuntra till djup självförståelse, främja empati för ens interna delar och utveckla färdigheter i att hantera känslor och relationer.

Hur tar IFS-terapi itu med skam och självkritik?

IFS-terapi tar itu med skam och självkritik genom att identifiera de delar som bär på dessa känslor, förstå deras skyddande roller och hjälpa dem att omvandlas genom medkänsla och försäkran från självet.

Hur närmar sig IFS-terapi idén om intern konflikt och harmoni?

IFS-terapi närmar sig intern konflikt genom att främja förståelse och empati bland konflikterande delar, med målet att uppnå harmoni och samarbete inom det interna systemet, lett av självet.

Praktiska frågor

Hur lång är en IFS terapi-session?

Normalt är en session 60 minuter. Jag lämnar dock alltid extra tid om det behövs för att sessionen skall landa på ett bra ställe.

Vad händer om jag måste avboka en session?

Normalt är det inga problem att avboka en session senast 24 timmar före tillfället. Jag vet att saker händer, och om du inte känner dig redo för eller mogen för terapi just den dagen är det bättre att du bokar av. Det kostar inget att boka av och vi hittar en ny tid!

Hur många sessioner behöver jag?
Hur många sessioner du behöver är oerhört individuellt. En del går i IFS terapi i många år, och andra känner sig hjälpta och mår bättre redan efter några månader. Vi börjar mjukt och lägger upp ett program som fungerar för dig. En session i taget. Självklart finns det ingen bindningstid! Vi kör på så länge som det hjälper dig.
Kan jag träffa dig för personliga sessioner med fysiskt möte?

Ja det går bra! Jag tar emot klienter antingen i mitt kontor i Saltsjöbaden eller i ett rum på skeppsbron i gamla stan i Stockholm.

Kan jag genomföra alla sessioner online?

Ja det kan du. De flesta av mina klienter finns runt om i världen och vi har sessioner online. Jag använder mig av Zoom för onlinemöten.

Hur kan jag betala mina sessioner?

Du betalar varje session i efterskott via faktura, Swish eller Paypal.

bottom of page